REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

www.prozdrowotnie.com
 

1.1 Strona internetowa działająca pod adresem www.prozdrowotnie.com prowadzona jest przez firmę Jerzy Pietrzak Prozdrowotnie zarejestrowaną pod adresem: ul. Towarowa 20/1, 43-502 Czechowice-Dziedzice, identyfikującą się numerem NIP 6521663189, tel. 794995937, adres e-mail: [email protected]

1.2. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji usług na stronie internetowej „www.prozdrowotnie.com”

1.3. Słownik stosowanych pojęć w Regulaminie:

a) Sklep – strona internetowa www.prozdrowotnie.com prowadzona przez firmę Jerzy Pietrzak Prozdrowotnie;

b) Sprzedający – firma Jerzy Pietrzak Prozdrowotnie i osoby działające w jej imieniu;

c) Klient – osoba fizyczna lub prawna przeglądająca ofertę Sklepu;

d) Zamawiający – Klient, który złożył zamówienie na towary dostępne w Sklepie, ale nie dokonał skutecznej płatności za towary;

e) Kupujący – Klient, który złożył zamówienie na towary dostępne w Sklepie i dokonał skutecznej płatności za towary;

f) Partner – Kupujący, który złożył zamówienie za kwotę wymaganą aby przystąpić do Programu Partnerskiego firmy LR Health & Beauty.

2. Zasady dokonywania zakupów:

2.1. Domniemywa się, że Klient Sklepu zapoznał się z treścią regulaminu przed złożeniem zamówienia.

2.2. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia oraz wyboru sposobu zapłaty i dostawy towaru.

2.3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia w formie elektronicznej lub telefonicznie.

2.4. W przypadku, gdy ze względu na brak zamówionego towaru skompletowanie całego zamówienia jest niemożliwe w ustalonym terminie, Zamawiający zostanie poinformowany o niekompletności zamówienia. Ponadto zostanie poinformowany o możliwości jego zrealizowania w terminie późniejszym lub w terminie normalnym, ale z niekompletną jego realizacją oraz o możliwości jego całkowitego odwołania. W razie podjęcia decyzji przez Zamawiającego o częściowej realizacji zamówienia, pozostała część kwoty (w przypadku przedpłaty) zostanie zwrócona Zamawiającemu na konto, z którego dokonano wpłaty lub inne konto przez niego wskazane. W razie podjęcia decyzji przez Zamawiającego o rezygnacji z zamówienia, cała kwota zostanie zwrócona Zamawiającemu na konto, z którego dokonano wpłaty lub inne konto przez niego wskazane.

2.5. Zamawiający sugeruje się opisem produktu a nie jego zdjęciem.

2.6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności finansowej za nieudane zakupy Kupujących. Prosimy więc o przemyślane zakupy.

3. Ceny produktów:
3.1. Ceny podane na stronie internetowej wyrażone są w złotych polskich (brutto). Do każdego zamówienia Sprzedający wystawia rachunek sprzedaży lub fakturę wysyłane na adres e-mail Zamawiającego. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które pokrywa Zamawiający.

3.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania towarów z oferty oraz zmiany cen bez podania przyczyny i bez uprzedzenia. W przypadku zmian cen produktów, będących w ofercie Sklepu, obowiązują ceny w momencie składania zamówienia.

3.3. O promocjach i wyprzedażach w sklepie internetowym decyduje Sprzedający.
 
4. Realizacja dostaw:
4.1. Dostawa towaru następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej (usługa Kurier 48).

4.2. Wszystkie zamówienia są kompletowane w terminie do 3 dni roboczych. Czas dostawy należy liczyć od dnia skompletowania zamówienia.

  • Poczta Polska, usługa: Kurier 48 – deklarowany termin doręczenia wynosi od 1-3 dni roboczych.

4.3. Koszt opakowania i dostawy:
Koszty dostawy są zależne od formy płatności oraz wartości zamówienia.
Cennik za przesyłki:

Na terenie Polski

  • Poczta Polska, usługa: Kurier 48, dostawa do domu, przedpłata: 13,90 zł

4.4. Sklep oferuje bezpłatną przesyłkę, gdy wartość zamówienia przekroczy 650 zł brutto (bez kosztów wysyłki).

4.5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez pracowników Poczty Polskiej.

4.6 W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

5. Formy płatności:

5.1 Za zakupy w Sklepie Zamawiający może zapłacić tylko przy odbiorze.

 

6. Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje i zwroty

6.1 Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287) konsument (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie przez niego towaru lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, odstąpić od umowy zawartej na odległość. Konsument może także odstąpić od umowy przed skompletowaniem i wysłaniem zamówienia. Aby skorzystać z takiego prawa konsument zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres poczty elektronicznej [email protected] 

6.2 Partnerowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Partnera a także od składanych przez Partnera zamówień (w terminie i na zasadach opisanych w Ogólnych Warunkach Umowy Partnera

6.3 Zwrot: Partnerzy mają prawo do zwrotu produktów zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy Partnera LR. W celu dokonania zwrotu produktu LR wraz ze zwracanym towarem należy wypełnić i przesłać na adres LR Health & Beauty Systems Sp. z o.o. ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice Formularz Zwrotu/Reklamacji, który dostępny jest do pobrania po zalogowaniu na stronie lub przesłać na wskazany powyżej adres LR pismo z nr partnerskim, nr faktury, przyczyną zwrotu i informacją o treści żądania (oczekiwaniach).

6.4 W celu zgłoszenia reklamacji produktu LR należy wypełnić i przesłać na adres LR Health & Beauty Systems Sp. z o.o. ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice. Formularz Zwrotu/Reklamacji, który dostępny jest do pobrania po zalogowaniu na stronie lub przesłać na wskazany powyżej adres LR pismo z nr partnerskim, nr faktury, przyczyną zwrotu i informacją o treści żądania reklamacyjnego (oczekiwaniach) oraz odesłać LR reklamowany produkt. Reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurą reklamacyjną LR. Jeżeli zwrot następuje z innych przyczyn niż reklamacja produktu w związku z wadą produktu, zwrot następuje na koszt Partnera LR. W przypadku reklamacji związanej z wadą produktu, zwrot dokonywany jest na koszt LR zgodnie z procedurą reklamacyjną LR.

(punkty 6.2, 6.3, 6.4 pochodzą z Formularza Pierwszego Zamówienia w ramach Programu Partnerskiego firmy LR Health & Beauty)

6.5 Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny. Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. 

6.6 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku wymienionych w art. 38 pkt. 5 ustawy o prawach konsumenta, tj. w przypadku którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6.7 Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionego przez Kupującego towaru bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).

6.8 Zaleca się, aby Kupujący odbierając przesyłkę z towarem pokwitował jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym, albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

8. Polityka prywatności:
Zamawiający, przekazując swoje dane osobowe w celu realizacji zamówienia, akceptuje Politykę prywatności, dostępną pod adresem: https://prozdrowotnie.com/polityka-prywatnosci

9. Opinie o Sklepie na portalu Trustmate.io

9.1. Kupujący w Sklepie ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie.

9.2. Sprzedający po dokonanych zakupach w Sklepie wysyła do Kupującemu wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedającego dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedający ponawia 1 raz wysyłkę zaproszenia.

9.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Kupującego, który dokonał zakupów w Sklepie Sprzedającego.

9.4. Wystawione przez Kupującego opinie są publikowane przez Sprzedającego w Sklepie oraz wizytówce TrustMate.io.

9.5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Kupującego do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedającego, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedającego lub osób trzecich.

9.6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Sprzedającego. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedający ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

9.7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

10. Postanowienia końcowe:
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

Koszyk

0

Brak produktów w koszyku.